Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TNCLEAN
TNCLEAN is gevestigd aan de Wederik 172, 8446PC te Heerenveen en bij Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer: 80190383

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte van TNCLEAN.

Artikel 2 Aanbod/Totstandkoming Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van TNCLEAN voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. De TNCLEAN verwacht van opdrachtgever dat zij zoveel als mogelijk is, informatie geeft over bijzonderheden die voor de reiniging van belang zijn. Het vooraf niet kenbaar maken van zaken die wel van belang zijn, kunnen tot gevolg hebben dat TNCLEAN de opdracht niet kan uitvoeren. In deze gevallen zal altijd 79 euro voorrijkosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever. Voorbeeld: er zit wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater in de bank. Dit wordt niet vermeld en we constateren dit bij aankomst klant.

2.3. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van TNCLEAN. TNCLEAN verplicht zich binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van TNCLEAN te willen ingaan.

2.4. De overeenkomst tussen TNCLEAN en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door TNCLEAN.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Uitvoering van de opdracht tot meubel- en / of tapijtreiniging vindt plaats tegen de tussen TNCLEAN en opdrachtgever afgesproken prijs.

3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 60 dagen zijn verstreken, is TNCLEAN gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen.

3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Ontbinding
4.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Opdrachten voor meubel- en / of tapijtreiniging vindt plaats door een schriftelijke verklaring tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de met TNCLEAN afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.

4.2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door TNCLEAN gezien als een niet tijdige annulering.

4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan TNCLEAN een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.

Artikel 5 klachten
5.1. Opdrachtgever dient eventuele klachten over de door TNCLEAN uitgevoerde werkzaamheden binnen vijf werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan TNCLEAN mee te delen.

5.2. Bij overschrijding van deze vijf werkdagen vervalt elke aanspraak tegen TNCLEAN met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

5.3 een klacht dient altijd duidelijk omschreven te worden indien mogelijk ter verduidelijking voorzien van foto’s.

Artikel 6 Garantie
6.1. TNCLEAN staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.

6.2. De garantie dat elke vlek die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever. op elk soort meubelstof/tapijt voor 100% te verwijderen valt, is helaas niet mogelijk.

6.3. Het verwijderen van geuren in meubelstof en/of kleden/tapijt is niet 100% gegarandeerd. Rookgeur, honden(dieren)geur en urinegeur zijn geuren die niet of nauwelijks door middel van een reiniging te verwijderen zijn.

6.4. De TNCLEAN garandeert wel dat zij 100% haar best zal doen het best mogelijke resultaat te behalen. Indien na reiniging en droging van de meubelstof een vlek wel verminderd is, maar nog niet geheel verwijderd, garandeerd TNCLEAN kosteloos een extra reiniging uit te voeren om de vlek alsnog te verwijderen?

6.5. TNCLEAN kan geen garantie geven op ontkleuring van de meubelstof door lekken/vervuiling of als gevolg van blootstelling aan zonlicht. In textiele meubelstoffering kan geen kleur worden teruggebracht door middel van reiniging.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. TNCLEAN is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van TNCLEAN.

7.2. TNCLEAN is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;

B. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van TNCLEAN;

C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;

D. Het vóór het door TNCLEAN opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar TNCLEAN in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubelstoffen en/of tapijt heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken en / fo de werking vand e beschermlaag teniet doet;

E. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;

F. Het verkleuren van meubelstof en / of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.

Artikel 8 Transport
8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan TNCLEAN blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling
Particulier:
9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden per PIN of CONTANT te geschieden.

Zakelijk:
9.2. TNCLEAN hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) werkdagen.
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is TNCLEAN gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan TNCLEAN verschuldigd is, is TNCLEAN gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

9.4. Als TNCLEAN haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.

9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht
10.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst De TNCLEAN niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen TNCLEAN en opdrachtgever ontbonden.

10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop TNCLEAN redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Geschillen
11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan een mediator worden voorgelegd.

11.3. Indien inzet van een mediator niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van De TNCLEAN voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.